Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

TEAM Xtreme  

Sportschool Elhatri & Sportschool Bushido

Algemene voorwaarden.

Leden

Lid worden bij Team Xtreme kan uitsluitend door middel van het inleveren van een inschrijfformulier.

Een lid is definitief lid op de datum van inschrijving. De overeenkomst is geldig voor periode tot wederopzegging.

Met uitzondering van rittenkaarten en vooruitbetalingen, wordt de contributie voor het lidmaatschap bij Team Xtreme elk kwartaal voorafgaand van de maand doorwijze van

automatische incasso afgeschreven van het bankrekeningnummer dat het lid heeft opgegeven bij inschrijving.

De rekeninghouder dient hierbij zorg te dragen voor voldoende saldo op het bankrekeningnummer.

Kosten van een rittenkaart of vooruitbetaling voor een jaar kunnen bij inschrijving direct voldaan worden of kunnen middels automatische incasso afgeschreven worden.

Restitutie is onder geen beding mogelijk.

Team Xtreme behoudt zich het recht zonder overleg lidmaatschapskosten te verhogen of verlagen al naar gelang de economische ontwikkeling in Nederland.

Leden worden hier tijdig van op de hoogte gesteld.


Achterstand

Het is niet toegestaan een contributie achterstand te hebben.

Bij achterstand behoudt Team Xtreme het recht om toegang van het lid tot de sportschool (tijdelijk) te weigeren.

Een lid die meer dan een maand contributie open heeft staan, zal in eerste instantie een betalingsherinnering krijgen.

Na het verstrijken van het termijn voor de betalingsherinnering, ontvangt het lid een factuur. In geval van een factuur wordt er €15, - administratie en verzendkosten in rekening gebracht.

Wanneer het lid niet aan de betalingsvoorwaarden kan voldoen, dan kan hij/zij beroep doen op een aparte betalingsregeling.


Vakantie, feestdagen en bevriezingen

Vakantieweken en feestdagen zijn evenredig verrekend in de contributie.

De lessen die wel doorgaan worden gerekend als service vanuit Team Xtreme.

Het lidmaatschap kan niet tijdelijk bevroren worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, zwangerschap of ongeval welke langer duren dan één maand kan het lid een verzoek indienen om het abonnement tijdelijk te bevriezen tijdelijk bevroren worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, zwangerschap of ongeval welke langer duren dan één

maand kan het lid een verzoek indienen om het abonnement tijdelijk te bevriezen.


Beëindigen lidmaatschap

Een abonnement bij Team Xtreme is maandelijks opzegbaar na verstrijken van de minimale looptijd vermeld op de inschrijving. Een opzegging als lid van Team Xtreme kan alleen door middel van het inleveren van een uitschrijfformulier en is pas geldig wanneer deze door beide partijen is ondertekend. Beide partijen nemen een bewijs van opzegging in ontvangst. Hierbij dient een opzegtermijn van minimaal een kalendermaand in acht te worden genomen. Opzeggingen anders dan een uitschrijfformulier worden niet in behandeling genomen. Personen onder de 18 jaar dienen een ouder/voogd het uitschrijfformulier te laten ondertekenen. Opzegging dient voor de 1e van de volgende maand te geschieden. Leden die een rittenkaart hebben, hoeven geen uitschrijfformulier in te leveren om het lidmaatschap te beëindigen. Een rittenkaart loopt af na volledig gebruik of het verstrijken van een periode van een jaar.


Aansprakelijkheid

Team Xtreme is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van de eigendommen van het lid en/of lichamelijk letsel van het lid in en om de sportschool. Team Xtreme kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.


Wangedrag

Team Xtreme behoudt het recht leden die zich schuldig maken aan wangedrag of smet werpen op de naam van de sportschool en/of de medewerkers tijdelijk of voorgoed de toegang te ontzeggen. (Zien ons huis- en gedragsregels.)


Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend intern gebruikt.

Regelmatig worden er foto’s en video’s gemaakt binnen Team Xtreme voor gebruik op Sociale Media. Wanneer een lid hier bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dit melden.Huis -en gedragsregels Team Xtreme

Team Xtreme biedt jou een fijne en veilige omgeving om te kunnen sporten en doelen te bereiken. Kwalitatieve begeleiding staat bij ons centraal en ook voor voedingsadvies staan wij voor je klaar. De gezellige sfeer vind je niet alleen terug binnen onze lessen, maar ook daarbuiten.


Verder biedt Team Xtreme jou de mogelijkheid je abonnement maandelijks aan te passen en de vrijheid om zelf te kiezen welke training je meedoet.

- De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

- Voor betreding van sportruimtes dient het lid ten allen tijden schone sportschoenen en gepaste kleding te dragen.

- Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan in sportruimtes.

- Het in bezit zijn of het gebruiken van stimulerende middelen, alcohol, doping of drugs is ten strengste verboden.

- Etenswaren zijn niet toegestaan in sportruimtes, dranken mogen alleen in afgesloten fles of bidon meegenomen worden

mee de sportruimtes in. 

- Het is toegestaan materiële eigendommen mee te nemen in de sportruimtes. 

- De dojo is buiten lestijden alleen toegankelijk met toestemming van het personeel. 

- Kosten betreffende vernielingen in en rond de sportschool, al dan niet opzettelijk, worden verhaald op de daders (s). 

- Spreek zoveel mogelijk één taal, zodat een ieder zich veilig voelt. 

- Wees bewust van een goede lichamelijke hygiëne zoals okselfris en frisse adem. Dit is voor de medesporter wel zo plezierig. 

- Sieraden en piercing die letselrisico voor de drager of anderen zijn niet toegestaan tijdens de vechtsportlessen. 

- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.